ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

นางสาววิไลวรรณ โรจนรุ่งเรืองบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ครูศิริพร ไชยรุ่งเรือง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ครูช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

นายปรินทร บุญมี
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน