คลังสื่อดิจิทัล
งานสื่อการเรียนการสอน

แนะนำแผนกวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
สื่อแอนิเมชั่นตามโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ผลงานนักศึกษาเรื่องแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ผลงานนักศึกษาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้อง DSLR และการเลือกใช้เลนส์
ผลงานนักศึกษาเรื่อง ภัยอันตรายจากการกลั่นแกล้งทางวาจา
ผลงานนักศึกษาเรื่อง แนะนำการเป็น YouTuber
ผลงานนักศึกษาเรื่อง Phishing
ผลงานนักศึกษาเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับ Blockchain
ผลงานนักศึกษาเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ผลงานนักศึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับเหรียญ Cryptocurrency
ผลงานนักศึกษาเรื่องสื่อมัลติมีเดียการสอนวิชาการผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล
กิจกรรมเข้าจังหวะกับครูเบิ้ม
ภาษาจีนง่ายนิดเดียวครูวันใหม่
ผลงานนักศึกษาเรื่องพณิชยการธนบุรี ใน 2021
ผลงานนักศึกษาเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี