Accounting

สาขาการบัญชี

เรียนเกี่ยวกับตัวเลขการทำงบประมาณ งบดุล รูปแบบการทำบัญชีต่าง ๆ รูปแบบการทำภาษี และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ หลักการและวิธีตรวจสอบบัญชี ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาหลัก ๆ ที่เราจะได้รับการฝึกฝนความรู้จากการเรียนในสาขาวิชานี้

สื่อทั้งหมด สื่อ
Marketing

สาขาการตลาด

เรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดอย่างไรให้สร้างสรรค์เพื่อสร้างยอดขาย โดยศึกษาความรู้ต่าง ๆ เข้ามาประกอบ เช่น ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค, วิจัยทางการตลาด, เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานด้านการตลาด นำทุกอย่างมาปรับใช้เพื่อกระตุ้นสินค้าให้ได้รับความนิยมและติดตลาด

สื่อทั้งหมด
Secretary

สาขา
การเลขานุการ

เรียนเกี่ยวกับการบริหารการจัดการอย่างไรให้องค์กรเกิดประโยชน์ การนำความรู้มาวางแผนพัฒนารูปแบบองค์กร ยังต้องศึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบอีกด้วย เป็นสาขาที่ต้องประยุกต์ทุกความรู้ มาวางแผนและแก้ไขปัญหา ให้สภาพคล่องในการทำงานออกมาดี

สื่อทั้งหมด
Technology

สาขาเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล

เรียนเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหาร และการบริหารงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการทำงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เอาความรู้ทุกอย่างมาใช้ร่วมกัน เพื่อใช้บริหารงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นหลัก

สื่อทั้งหมด
DVT

สาขาธุรกิจค้าปลีก

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานได้จริง พร้อมกับการหารายได้เสริมระหว่างเรียน ศึกษาแนวคิดด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ทำให้มีความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานได้เรียนรู้การบูรณาการรูปแบบการทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือธุรกิจร้านอาหาร

สื่อทั้งหมด
Travel

สาขาการท่องเที่ยว

เรียนเกี่ยวกับ พื้นฐานของงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ทำความเข้าใจว่ารูปแบบงานที่ทำเป็นแบบไหน ลักษณะงานต้องเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างไร ทำความเข้าใจวิธีการทำธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยว

สื่อทั้งหมด
Foreign Languages

สาขา
ภาษาต่างประเทศ

เรียนเกี่ยวกับด้านภาษาและสนใจเรื่องธุรกิจ สาขานี้น่าสนใจ เพราะเป็นการเรียนรู้เรื่องระบบการทำธุรกิจกับองค์กรต่างประเทศ ได้ความรู้เรื่องการตลาดของต่างประเทศ วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจในต่างประเทศ

สื่อทั้งหมด
Logistics

สาขา
โลจิสติกส์

เรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบขนส่ง การเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ และนอกจากการขนส่งสินค้าแล้ว ยังศึกษาไปถึงวิธีการ กระบวนการ การควบคุม และการจัดเก็บสินค้า

สื่อทั้งหมด
Basic

สาขา
สามัญ(ทักษะชีวิต)

เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่ง เป็นสิ่ง ที่ผู้เรียนทุกคนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้ การตั้งชื่อรายวิชาพื้นฐานควรสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

สื่อทั้งหมด